Nginx SSL Ayarları

https://osmanburan.com/ubuntu-ile-asp-net-core-3-deployment/ makalesinde yayına aldığımız web uygulamasını SSL ile çalıştırmak istiyorsak nginx ayarlarının şu şekilde düzenlenmesi gereklidir.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

server {
    listen 80 default_server;
    server_name _;
    return 444;
}
server {
  listen 80;
  server_name siteadi.com;
  return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
    listen 443;
    server_name siteadi.com;
    ssl_certificate      /etc/nginx/siteadi.com.crt;
    ssl_certificate_key    /etc/nginx/siteadi.com.key;
    ssl on;
    ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
location / {
        proxy_pass     http://localhost:5010;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header  Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header  Connection keep-alive;
        proxy_set_header  Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
        proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header  X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}

http ile 80 nolu portan gelen istekler https 443 portuna otomatik yönlendirilir. https istekleri ise reverse proxy ile asp.net core ile yayınlanan siteye bağlanıp SSL ile cevap verir.